Działania niepożądane


Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednimi regulacjami prawa europejskiego osoby należące do fachowego personelu medycznego zobowiązane są do zgłaszania wszelkich podejrzeń wystąpienia działań niepożądanych. Działaniem niepożądanym w świetle w/w Ustawy jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie leku.

 

Firma Techdow dąży do uzyskania wszelkich informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jej produktów. Zgłaszane informacje są rejestrowane i monitorowane. Podstawą takiego działania są wartości jakimi kieruje się firma Techdow a w szczególności odpowiedzialność społeczna zobowiązująca do szybkiego reagowania na możliwe ryzyko w celu ochrony zdrowia pacjenta.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub poprzez e-mail do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

Al. Jerozolimskie 181c
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Fax: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

 

Podmiotu odpowiedzialnego dla produktu leczniczego Neoparin – firmy SciencePharma. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłaszania działań niepożądanych wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.sciencepharma.pl/pl/neoparin/zglaszanie-dzialan-niepozadanych-leku

Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, w celu kontaktu z Administratorem korespondencję należy kierować na adres: ado@sciencepharma.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt i) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO, EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani /Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ROZUMIEM